Categories
รวมบทความ

หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ

ประวัติ หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ เป็นพระที่เมตตาแห่ง วัดป่าบ้านตาด

 หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ

หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ เมื่อคราวผ่านมานั้นได้สิ้น หลวงตามหาบัว ญาณ สัมปันโน แล้วยังมีพระปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติ ชอบ รูปใดให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยได้อีก หากจะกล่าวเฉพาะผู้ที่เป็นศิษย์ของหลวงตามหาบัวที่ยังดำรงขันธ์ อยู่ ณ เวลานี้มีหลายรูป

ชาติกําเนิด หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ

ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2468 วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู ณ ประเทศอินเดีย ในเหมืองทองโคลาร์ รัฐไมซอร์ ปัจจุบันเรียกว่า การ์นาตากะ) ภาคใต้ของอินเดีย ที่อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ตำบลบริน อำเภอแลนเนลี กรุงลอนดอน เป็นบุตรของนายจอห์น วัตคิน มอร์แกน J. W. Morgan และนางไวโอเลต แมรี่ มอร์แกน V. M. Morgan 

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา เดียวกันทั้งหมด 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน ท่านเป็นบุตรคนโต วิทยฐานะจบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากฟาราเดย์เฮาส์ วิทยาลัยเทคนิค ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีอาชีพเป็นวิศวกรไฟฟ้า ท่านใช้ชีวิต เป็นฆราวาสอยู่ ๓๐ ปี โดยไม่แต่งงาน

หลวงปู่ปัญญา ปญญาวัฑโฒ ท่านเป็นชาวอังกฤษ มีนามเดิมว่า ปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน Peter J. Morgan ท่านเป็นพระฝรั่งรูปแรกที่เป็นศิษย์พระป่ากรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดยเป็นศิษย์ของ “พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี และเป็นสัทธิวิหาริกของ

สมเด็จ พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร อีกทั้งยังเป็น พระอริยเจ้า ที่เป็นฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย ท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ศึกษา ในทางพระพุทธศาสนา ค้นคว้าพระไตรปิฎก ท่องเที่ยวรอนแรม ไปในหลายประเทศ ที่มีพระพุทธศาสนา

หยั่งรากฝังลึก เช่น ประเทศเนปาล ศรีลังกา พม่าเป็นต้น โดยเฉพาะประเทศอินเดีย อันเป็นแผ่นดินต้นแบบ ท่านพยายาม ศึกษาค้นคว้าวิจารณ์วิจัยธรรมเรื่อยมา เมื่อทราบข่าวว่า ประเทศใดมีพระภิกษุ ที่บรรลุธรรมตามคำสอนขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็จะเดินทาง ไปถวายตัวเป็นศิษย์ทันที เพื่อแสวงหาสันติบท ทางไปพระนิพพาน

บรรพชาหลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ

เมื่ออายุได้ 30 ปี ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านจึงตัดสินใจเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2498 ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาสร้างไว้ โดยมี พระกปิลวัฑโฒภิกขุ ซึ่งเป็นพระภิกษุชาวศรีลังกา แต่อุปสมบทในประเทศไทย เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทหลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ

อายุ 31 ปี พระกปิลวัฑโฒภิกขุ พระอุปัชฌาย์ในคราวบรรพชาเป็นสามเณร ได้พาท่านเข้ามาในประเทศไทย แล้วได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2499โดยมี พระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อสด จนฺทสโร วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ถวายตัว

เป็นศิษย์และศึกษา วิชชาธรรมกาย กับหลวงพ่อสด อยู่ระยะหนึ่งจนเป็นที่กระจ่าง ในเดือนกรกฎาคมปีนั้นเอง ท่านได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษ พักจำพรรษาอยู่ ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน เป็นเวลากว่า5 ปี

ปี พ.ศ.2504 ท่านได้กลับมา ประเทศไทยอีกครั้ง ได้พักจำพรรษาอยู่ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในความดูแลของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2506 ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาข้อวัตรปฏิบัติในสำนักวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นครั้งแรก ในความดูแลของหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เกิดความเลื่อมใสในมรรคปฏิปทาเป็นอย่างยิ่ง มองเห็นช่องทางที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข์ได้ จึงถวายตัวเป็นศิษย์และอยู่จำพรรษาเรื่อยมา

พระฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย

หลวงปู่ปัญญา ปญฺญาวฑฺโฒ อดีตรองเจ้า อาวาสวัดป่าบ้านตาด ท่านมีอุปนิสัยสุขุม ละมุนละไม เป็นกันเอง สนทนาธรรม รสกลมกล่อมหนักในโยนิโสมนสิการธรรม ไหวพริบดี เป็นที่ไว้วางใจ ของหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้มี ความเพียรสม่ำเสมอ

อิริยาบถสมาธิภาวนา ที่ท่านนิยม มากที่สุดคือ การเดินจงกรม วันหนึ่งๆ ในชีวิตนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ของท่านผ่านไปด้วยการเดินจงกรม ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ท่านจึงได้รับการยกย่องจากองค์หลวงตามหาบัวว่า

 หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ

ผลงานด้านสิ่งก่อสร้างภายในวัด

ศาลาใหญ่ด้านนอก
ศาลาด้านใน (ยกศาลาและปูพื้น)
ทางจงกรมหลวงตา
ตำหนักที่ประทับเจ้าฟ้าหญิง
เรือนที่พักข้าราชบริพาร
กำแพงวัด
ถังซีเมนต์เก็บน้ำใช้ภายในวัด
กุฏิที่พักผู้มาปฏิบัติธรรม
เมรุ และอื่นๆ มากมายภายในวัดป่าบ้านตาด

มรณภาพ ละสังขาล

ท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนบรมสุขอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 เวลา 8.30น. ตรงกับวันขึ้น 3ค่ำ เดือน 9 ปีวอก ภายในกุฏิ ณ วัดป่าบ้านตาด สิริอายุรวมได้ 78 ปี 10 เดือนพอดี นับเป็นวันได้ 28799วัน อุปสมบทได้ 8 พรรษาในมหานิกาย และ ๓๘ พรรษาในธรรมยุติกนิกาย รวมเวลาที่ได้พำนักอยู่ ณ วัดป่าบ้านตาด เป็นเวลา 41 ปีนับแต่ปี พ.ศ.2506หลังจากอาพาธด้วยโรคมะเร็ง

ก่อนละสังขารหลวงปู่ปัญญาท่านได้ออกจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี กลับมาที่่วัดป่าบ้านตาด แล้วเข้าไปในห้องภายในกุฏิ ติดป้ายห้ามรบกวนไว้หน้าห้องเพื่อขอละสังขารลำพัง จากนั้นท่านก็ไม่ออกมาจากห้องอีกเลย จนกระทั่งเมื่อเช้าวันพุธที่ 18 สิงหาคมนี้ ลูกศิษย์ลูกหาได้ดูทางช่องลมก็พบว่าท่านได้ละสังขารอย่างสงบแล้วนั้นเอง

ขอขอบคุณบทความชีวประวัติเกจิอาจารย์ โดย ufabet777

*บทความส่งเสริมเงินในเป๋า >> คลิ้ก