Categories
รวมบทความ

หลวงปู่สมหมาย

หลวงปู่สมหมาย

ประวัติ หลวงปู่สมหมาย จิตฺตปาโลวัดป่าดอนกระต่ายวัดป่าอนาลโย จ.นครปฐม

หลวงปู่สมหมาย ถือกำเนิดในตระกูล ทานะสิงห์ เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2485 ตรงกับปีมะเมีย
โยมบิดาชื่อ นายทา – โยมมารดาชื่อ นางคาย นามสกุลทานะสิงห์ ประกอบอาชีพทำนา หลวงปู่เป็นบุตรชายคนโต ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 9 คน บ้านเดิมอยู่ที่ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.อุบลราชธานี(ปัจจุบันเป็นจังหวัดยโสธร)

อุปสมบท

ปี 2505 เมื่อมีอายุได้ 20 ปี ได้อุปสมบท ณ วัดป่าสุนทราราม โดยมีพระครูภัทรคุณาธาร(บุญ โกสโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ทอง ปภากโร (พระครูสุนทรศีลขันธ์) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า จิตฺตปาโลหลังจากอุปสมบทแล้วได้อยู่ศึกษาข้อวัตรกับหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร และจำพรรษา ณ วัดภูถ้ำพระ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ปี 2510 – 2512 จำพรรษา ณ วัดป่าโนนแสนคำ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร กับหลวงปู่คำ สุมังคโล, หลวงปู่เนย สมจิตโต, หลวงปู่หนูเมย สิริธโรปี 2513 จำพรรษา ณ วัดภูทอก จ.บึงกาฬ กับหลวงปู่จวน กุลเชษโฐ ในพรรษานั้นหลวงปู่ได้ร่วมสร้างทางขึ้นภูทอก และยังได้พบกับหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร, หลวงปู่มหาบุญมา ปุญญวันโต, หลวงปู่แสวง อมโร อีก

ด้วยปี 2514 จำพรรษา ณ วัดป่าภูหันบรรพต อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กับหลวงปู่มหาบุญมา ออกพรรษาแล้วได้ออกวิเวกเดินธุดงค์ไปยังถ้ำสุขเกษม อ.เถิน จ.ลำปาง กับหลวงปู่แสวง อมโร และได้เดินทางมาวัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี ได้พบกับหลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล

หลังจากอุปสมบทแล้วได้อยู่ศึกษาข้อวัตรกับหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร และจำพรรษา ณ วัดภูถ้ำพระ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรปี 2510 – 2512 จำพรรษา ณ วัดป่าโนนแสนคำ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร กับหลวงปู่คำ สุมังคโล, หลวงปู่เนย สมจิตโต, หลวงปู่หนูเมย สิริธโร

ปี 2513 จำพรรษา ณ วัดภูทอก จ.บึงกาฬ กับหลวงปู่จวน กุลเชษโฐ ในพรรษานั้นหลวงปู่ได้ร่วมสร้างทางขึ้นภูทอก และยังได้พบกับหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร, หลวงปู่มหาบุญมา ปุญญวันโต, หลวงปู่แสวง อมโร อีกด้วย

ปี 2514 จำพรรษา ณ วัดป่าภูหันบรรพต อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กับหลวงปู่มหาบุญมา ออกพรรษาแล้วได้ออกวิเวกเดินธุดงค์ไปยังถ้ำสุขเกษม อ.เถิน จ.ลำปาง กับหลวงปู่แสวง อมโร และได้เดินทางมาวัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี ได้พบกับหลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล

ปี 2515 – 2517 ได้ออกวิเวกเดินธุดงค์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ กับหลวงปู่เสถียร คุณวโร หลวงปู่ปิ่น ปิยธัมโม หลวงปู่กวง โกสโล อาศัยอาหารบิณฑบาทจากชาวเขาเผ่าอีก้อและชาวเผ่ามูเซอ ได้เข้าพักจำพรรษาที่วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง

หลวงปู่สมหมาย

คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

นับแต่อดีตพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่และประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าพันปีแล้ว โดยเข้ามาทั้งสายอาจริยวาท (มหายาน) และเถรวาท (หินยาน) แต่ในปัจจุบันสายอาจริยวาทนั้นมีผู้นับถือเพียงส่วนน้อยเป็นกลุ่มๆ ไปในแต่ละแห่ง เช่น คณะสงฆ์จีนนิกาย คณะสงฆ์อนัมนิกาย (พระญวน) เป็นต้น

มีเพียงสายเถรวาทที่ยังคงเจริญรุ่งเรืองแพร่หลายและนับถือสืบทอดกันมาในทุกภูมิภาคและยังได้แพร่หลายไปในต่างประเทศด้วย โดยคณะสงฆ์สายเถรวาทในประเทศไทยนั้นแบ่งย่อยเป็น 2 นิกายด้วยกัน คือ มหานิกาย ซึ่งมีพระสงฆ์อยู่จำนวน 80 กว่า% ของพระสงฆ์ทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 10 กว่า% คือพระสงฆ์ในธรรมยุติกนิกาย

คณะสงฆ์มหานิกาย คือ คณะสงฆ์ที่นับถือและปฏิบัติสืบมาแต่นิกายลังกาวงศ์ คือประเทศศรีลังกา อันเป็นแบบดั้งเดิม ส่วนคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย นั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้ความหมายไว้ว่า “ธรรมยุติกนิกาย คือ พระสงฆ์ออกจากมหานิกายนั้นเอง แต่ได้รับอุปสมบทในรามัญนิกาย

ด้วยสืบสายต่อกันลงมา คำว่า ธรรมยุต แปลว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม หรือ “ชอบด้วยธรรม” หรือ “ยุติตามธรรม” หมายถึง คณะสงฆ์นี้เกิดขึ้นด้วยมุ่งแสวงหาว่าข้อใดเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติในข้อนั้น โดยเว้นข้อที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย ไม่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แม้จะเป็นข้อปฏิบัติที่ประพฤติตามกันมาแต่ผิดธรรมวินัยก็ตาม

คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย กำเนิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แต่ครั้งยังมิได้ทรงครองราชย์ และได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในคณะสงฆ์มหานิกายอันนับถือกันมาแต่ดั้งเดิม เมื่อ พ.ศ.2367 มีพระนามว่า “วชิรญาโณ” เสด็จประทับ ณ วัดมหาธาตุ และได้เสด็จไปทรงศึกษาด้านวิปัสสนาธุระที่วัดสมอราย

หลวงปู่สมหมาย

วัดราชาธิวาส ในปัจจุบัน และวัดราชสิทธาราม จนทรงเข้าใจเจนจบสิ้นความรู้ของพระอาจารย์ที่จะสอนได้ เมื่อทรงสงสัยไต่ถาม พระอาจารย์ก็มิสามารถตอบได้ ทูลแต่ว่าครูอาจารย์เคยสอนมาอย่างนี้เท่านั้น เป็นเหตุให้ทรงท้อถอยในด้านวิปัสสนาธุระ จึงเสด็จกลับมาประทับที่วัดมหาธาตุเพื่อศึกษาด้านคันถธุระ

เพื่อให้สามารถอ่านพระไตรปิฎกได้ด้วยพระองค์เอง ทรงศึกษาด้านภาษาบาลีจนแตกฉาน กระทั่งครั้งหนึ่งได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมต่อหน้าพระที่นั่งตามที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

ทรงขอให้แปลให้ฟัง จึงทรงแปลพอเฉลิมพระราชศรัทธาเพียง 5 ประโยค ทั้งที่ทรงภูมิความรู้สูงกว่านั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพัดยศสำหรับเปรียญเอก 9 ประโยคให้ทรงถือเป็นสมณศักดิ์

ละสังขาล

หลวงปู่เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ เมรุชั่วคราววัดป่าผาสุกคามเขต บนยอดเขาผาสามยอด บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพสารเมธี เจ้าคณะภาค 8(ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์

พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ละสังขารด้วยอาการสงบเมื่อวันที่ 10 พ.ค.63 เมื่อเวลา 02.22 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวันนี้เป็นวันประกอบพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่สมหมายฯ สิริอายุ 78 ปี 58 พรรษา แบบพระสายป่าโดยดำเนิน การตามพินัยกรรมที่หลวงปู่สมหมายท่านได้สั่งไว้นั้นเอง

ขอขอบคุณบทความสาระประโยชน์ โดย ufabet.com