Categories
รวมบทความ

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร

ประวัติ หลวงปู่สีลา อิสฺสโร

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอปรด้วยศีลและธรรม มีศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นพระที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่ มั่น ภูริทตฺโต พระบูรพาจารย์สายพระป่า

หลวงปู่สีลา มีนามเดิมว่า สีลา กรมแสนพิมพ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2429 ณ บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ท่านเป็นบุตรคนโต โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายจันทรชมภูและนางบัวทอง กรมแสนพิมพ์ อดีตเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

การอุปสมบท หลวงปู่สีลา อิสฺสโร

ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย ตำบลวาใหญ่ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อ พ.ศ. 2452 โดยมีพระครูหลักคำ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูศรีธรรมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์
ครั้นบวชแล้วก็ได้ออกแสวงหาที่สงบวิเวกในการบำเพ็ญสมณธรรม ไปตามป่าเขาลำเนาไพร และได้เดินธุดงค์ไปพบหลวงปู่เกิง อธิมุตฺตโก ซึ่งมีพรรษาแก่กว่า และได้เป็นสหธรรมมิก

อยู่ร่วมศึกษาสำนักเดียวกัน ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 หลวงปู่เกิง อธิมุตฺตโก ได้ชักชวนไปอยู่ศึกษาธรรม ข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่เสนาสนะป่า บ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ครั้นได้อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านทั้งสองก็บังเกิดความเลื่อมใส จึงได้ติดตามหลวงปู่มั่น ไปอยู่บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมด้วย

เป็นพระธรรมยุต

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร ได้ญัตติเป็นพระธรรมยุตเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2469 ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) ที่หนองสามผง บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตนั่งเป็นประธานสงฆ์ พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล)

เมื่อครั้งที่เป็น พระครูชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังจากที่ญัตติแล้ว ท่านก็ได้อยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต ณ เสนาสนะป่าบ้านสามผงนั่นเอง รวมทั้งได้ออกเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามป่าเขาลำเนาไพร เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา จนได้รับผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมนั้น

คือสำเร็จเป็น พระอรหันต์ นั่นเองหลวงปู่สีลา อิสฺสโร ท่านได้มาตั้งวัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร เพื่อเป็นสำนักอบรม กรรมฐาน สอนศีลธรรม แก่ญาติโยมให้รู้จักธรรมะคำสั่งสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร

สอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผี ให้หันมานับถือ พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแทน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จนกระทั่งวาระ สุดท้ายแห่ง ชีวิต นับว่าองค์ท่านได้เสียสละ อุทิศตน เพื่อพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง

ศึกษาธรรม

พ.ศ.2469 หลวงปู่เกิง ชักชวนไปอยู่ ศึกษาธรรม ข้อวัตรปฏิบัติ กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้าน หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ครั้นได้อยู่ศึกษาธรรมกับ หลวงปู่มั่น ไปอยู่บ้านสามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ด้วย

ต่อมาเข้าญัตติเป็น พระธรรมยุต เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2469 ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) ที่หนองสามผง บ้านสามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยมี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นั่งเป็นประธานสงฆ์ พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เมื่อครั้งที่เป็น พระครูชิโนวาทธำรงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์ มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระอนุสาว นาจารย์

อยู่ศึกษา ข้อวัตร ปฏิบัติกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ เสนาสนะป่า บ้านสามผง รวมทั้ง ได้ออกเดินธุดงค์ ปฏิบัติธรรม ไปตามป่าเขาลำเนาไพร เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา จนได้รับผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรม

หลวงปู่สีลา มาตั้งวัดอิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เพื่อเป็นสำนัก อบรมกรรมฐาน สอนศีลธรรมแก่ญาติโยมให้รู้จักธรรมะ คำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผีหัน มานับถือพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งแทน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

สร้างวัดอิสระธรรม

หลวงปู่สีลา มาตั้งวัด อิสระธรรม บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อให้เป็น สำนักปฏิบัติ อบรมกรรมฐาน สอนศีลธรรมแก่ญาติโยม ให้รู้จักธรรมะ คำสั่งสอน ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผี แล้วหันมา เคารพนับ ถือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกสูงสุดแทน

หลวงปู่สีลา อิสฺสโร

การมรณภาพ

หลวงปู่สีลา ได้ถึงแก่ มรณภาพ ลง อย่างสงบด้วยโรคปอด ณ โรงพยาบาลจังหวัด สกลนคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2510 สิริอายุรวม 81 พรรษา 41 ท่ามกลางความ เศร้าสลดของ บรรดา คณะสงฆ์ คณะ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นยิ่งนัก

หลวงปู่สีลา นับว่าท่านได้เสียสละ อุทิศตนเพื่อ พระพุทธ ศาสนา เป็นพระที่ปฏิบัติตาม พระธรรมวินัย คำสอน ของ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติตาม คำสอนของ หลวง ปู่มั่น ภูริทตฺโต อย่างเคร่งครัด สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ควรจะดำ เนินตาม แบบอย่างที่ท่าน พาดำเนินมา เพื่อก่อให้เกิด ความสงบสุข ร่มเย็นในการ ดำเนินชีวิต คิดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง นับถือและเชื่อในสิ่ง ที่ถูกต้อง ดั่งคำสอน ของท่าน

ขอขอบคุณประวัติเกจิอาจารย์ดีๆมีประโยชนโดย ufa168