Categories
รวมบทความ

หลวงปู่หยอด ชินวังโส

ประวัติ หลวงปู่หยอด ชินวังโส วัดแก้วเจริญ ศิษย์เอก หลวงปู่ใจ

ชาติกําเนิด หลวงปู่หยอด ชินวังโส

หลวงปู่หยอด ชินวังโส หรือ พระครูสุนทรธรรมกิจ เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่ง ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม ท่านที่ได้รับความเลื่อมใสและศรัทธาจากชาวบ้านอำเภออัมพวา และชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม

รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเดิมหลวงปู่หยอดมีชื่อว่า นายสุนทร ชุติมาศ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2454 ตรงกับวันอังคาร แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน บ้านเกิดของท่านอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อ โรงโขนบริเวณตลาดบางน้อย ตำบล ตาหลวง อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี
บิดาของท่านชื่อ นายมุ่ย มารดาของท่าน ชื่อ นางเหมือน นามสกุล แซ่อึ้ง ครอบครัวของท่านทำอาชีพค้าขาย ท่านมีพี่น้องทั้งหมดรวม 8 คนนั้นเอง

อุปสมบท

เมื่ออายุครบอุปสมบท ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระครูสุทธิสาร หลวงปู่ใจ เจ้าอาวาสวัดเสด็จเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูอุดมสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ เป็นพระอนุสาวนจารย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2474 ได้รับฉายาว่า ชินวํโส หมายถึง ผู้สืบวงศ์แห่งพระพุทธเจ้า

ขณะเป็นพระภิกษุได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยและดูแลปรนนิบัติ พระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต ซึ่งอาพาธด้วยโรควัณโรค โดยดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยกตัญญูกตเวทิตาคุณ และวิริยะอุตสาหะ ตลอดนานนับช่วง 10 พรรษา จวบจนพระครูเปลี่ยนถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 16 สิ่งหาคม พ.ศ.2484

ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2484 ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลวุฒาจารย์ หลวงปู่ใจ เจ้าคณะอำเภออัมพวา ได้แต่งตั้งพระภิกษุสุนทร ชินวํโส ให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ และรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ สืบแทนพระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

หลวงปู่หยอด ชินวังโส

หลังจากอุปสมบท

หลังอุปสมบทได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกพ.ศ.2534 จบปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาการจัดการเชิงพุทธ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พ.ศ.2556 และจบปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สาขาการจัดการเชิงพุทธ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นอกจากหลวงปู่หยอดแล้ว พระอาจารย์คำนวณยังได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ จากครูบาอาจารย์ดังอีกหลายท่านคือ พระครูวินัยวัชรกิจ หลวงปู่อุ้น สุขกาโม วัดตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี, พระครูสิริโพธิรักษ์ หลวงพ่อยวง อาภสฺสโร

วัดโพธิ์ศรี จ.ราชบุรี, พระครูปทีปธรรมสถิต (หลวงปู่ชอบ ปทีโป) วัดเขารังเสือ จ.ราชบุรี, พระพุทธวิริยากร (หลวงพ่อตัด ปวโร) วัดชายนาจ.เพชรบุรี, พระครูพิศาลจริยาภิรม (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม,พ ระครูสังฆ์รักษ์สุชล ถาวรธมฺโม

หลวงพ่อเจ้ย วัดคลองขนอน จ.ราชบุรี, คุณตาชม พ่อบุญธรรมหลวงพ่อยวง วัดโพธิ์ศรี มีอายุ 100 กว่าปี คุณพ่อเฒ่าทองยิ่ง ยอดสำรวย ศิษย์รุ่นเดียวกับขุนพันธรักษ์ราชเดช ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่นาค วัดดินดอน จ.นครศรีธรรมราช) รวมทั้งศึกษาจากตำราเก่าของอดีตเสือเก่าตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่น และตำราหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร ลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่งนำมาถวาย

หลวงปู่หยอด ชินวังโส ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์

หลวงปู่หยอด ชินวังโส

หลวงปู่หยอด ท่านเป็นผู้มีวิริยอุตสาหะ สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างมาก จนได้รับวิทยฐานะดังนี้ ความรู้สามัญ สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครสอบ) จากโรงเรียนประจำจังหวัด สมุทรสงคราม พ.ศ. 2478 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ
พ.ศ.2484 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่-วัดประดู่ กรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่ ประจำอำเภออัมพวา พ.ศ.2488 เจ้าสำนักปริยัติธรรมวัดแก้วเจริญ ดำเนินการเปิดสอนภาษาบาลี
พ.ศ.2493 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูสุนทรธรรมกิจ
พ.ศ.2499 เป็นพระอุปัชฌายาจารย์
พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผลงานด้านการศึกษา เป็นเจ้าสำนักนักเรียนธรรมชั้นตรี-โท-เอก และเป็นกรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่ อำเภออัมพวา

 งานด้านเผยแพร่


 เป็นพระอุปัชฌาย์ในการบรรพชา และอุปสมบทแก่ผู้มีจิตเลื่อมใสเข้าศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ปกครองสงฆ์สำนักวัดแก้วเจริญ ในการอบรมสั่งสอนสามเณร และภิกษุ ทั้งเก่าและใหม่ในเรื่องจริยาวัตร กิจวัตร และศาสนพิธีจัดเทศนา อบรม สั่งสอนคฤหัสถ์ให้เกิดศรัทธา

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เป็นผู้ปกครองเยาวชน ที่ผู้ปกครองนำมาฝากเป็นศิษย์ให้มีความเข้าใจในหลักธรรม ศาสนพิธี และอุปการะให้เข้าเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  

งานสาธารณูปการ


นับแต่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้า อาวาสวัดแก้วเจริญ  ท่านได้เป็นผู้นำบรรพชิตและคฤหัสถ์ ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์ บำรุงรักษาวัด และจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ สืบทอดเจตนารมณ์เจ้าอาวาสในอดีต คือ พระอธิการต่าย พระอธิการแย้ม พระอธิการฟัก พระอธิการคง และพระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต ตั้งแต่ พ.ศ.2484

จนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้พ.ศ.2484 ก่อสร้างศาลาท่าน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนวัดแก้วเจริญ เฟื้อบำรุง 1 หลัง พร้อมโป๊ะลอยน้ำ 1 โป๊ะพ.ศ.2485 สร้างกุฏิสงฆ์โดยใช้เรือนทรงไทยโบราณ จำนวน 4 หลังพ.ศ.2490 ย้ายหอสวดมนต์บริเวณหน้าวัด ย้ายกุฏิพร้อมเปลี่ยนเสาใหม่ 3 หลัง และซ่อมหลังคาอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดพ.ศ.2493

ก่อสร้างอาคารปริยัติธรรม 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่เรียนของ พระภิกษุสงฆ์พ.ศ.2504 รื้อถอนกุฏิเก่าที่ชำรุดจัดสร้างใหม่เป็นแนวเดียวกัน แบบทรงไทยสองหลังแฝด จำนวน 5 คู่ ชุด ปัจจุบันรื้อถอนก่อสร้าง เป็นอาคารไม้นั้นเองครับ

มรณภาพ ละสังขาล

เป็นผู้นำบรรพชิตและคฤหัสถ์ ดำเนินการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ บำรุงวัดและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ สืบทอดตามเจตนารมณ์ของเจ้าอาวาสในอดีต

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูง คือไหมเบญจรงค์ 5 สี ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เชื่อว่ามีอานุภาพทางเมตตาและแคล้วคลาดจากภยันตราย หลวงพ่อหยอดท่าน มรณภาพเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2541 สิริอายุ 86 ปี พรรษา 66

ขอขอบคุณบทความชีวประวัติเกจิอาจารย์ โดย ufabet