Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อฉุย

หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม

วัดคงคาราม

ประวัติวัดคงคาราม

หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม ราชบุรี อยู่ห่างจากจังหวัด 22 กิโลเมตรที่นี่มีชื่อเสียงเรื่อง   จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามอายุไม่ต่ำกว่า 250 ปี  สวยปราณีตฝีมือช่างชั้นสูง  หาชมได้ยากในปัจจุบัน  เหล่าบรรดาผู้ศึกษาในจิตรกรรม จะต้องมาศึกษา คัดลอก ต้นฉบับที่นี่เป็นอันดับแรกๆ วัดคงคาราม เป็นวัดมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ  

ซึ่งอพยพเข้ามา ตามลำน้ำ แม่กลองมา ตั้งถิ่นฐานอยู่เหนือเขตอำเภอโพธาราม  ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ต่อกับกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์  และอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรม กุฏิเรือนไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรี ปัจจุบันจัดให้เป็น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวบรวมวัตถุเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้อง ถิ่นไว้ให้คนรุ่น หลังได้ศึกษา

จิตรกรรมฝา ผนังวัดคงคาราม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อายุไม่ตำกว่า 250 ปี เป็นภาพพุทธ ประวัติตอนมารผจญ ภาพสวรรค์ชั้นต่างๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้า ที่ประทับบนบัลลังก์ ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาติชาดก ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน เหมือนถ่ายทอดจาก ต้นแบบที่มี ชีวิตจริงเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสิน

ตอนต้นนอกจากพระอุโบสถ ยังมีหมู่กุฏิสงฆ์ ขนาด 9 ห้องและ 7 ห้อง มีการสลัก บานหน้าต่างงดงาม มาก วัดคงคารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ สร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่ที่ทราบเป็นเพียงการบอกเล่าต่อ กันมาว่าอาจจะสร้างมาตั้ง แต่สมัยอยุธยาตอนปลายหรือกรุงธนบุร หรือรัตนโกสินตอนต้น

วัดคงคาราม

วัดคงคารามสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อกรุงธนบุรี โดยชาวมอญรามัญที่เปลี่ยนถิ่นอาศัยมา ตามลำน้ำแม่กลองได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดคงคารามซึ่งมี มาก่อนแล้วนั้นขึ้นเป็นวัดกลาง เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการร่วมทำสังฆกรรมของสงฆ์แบบรามัญนิกาย โดยมีชื่อเรียกเป็นภาษามอญว่า เกี้ยโต้ วัดคงคาราม

วัดคงคาราม เป็นวัดที่มีมาแต่ โบราณจะสร้างในครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากการเล่าสืบต่อมาของ ชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายมอญพอ จะจับเค้าได้ว่า ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ต่อกับกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ มีพวกมอญได้อพยพเข้ามา ตามลำน้ำแม่กลองมา ตั้งถิ่นฐานอยู่เหนือเขตอำเภอโพธาราม ในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นอำเภอ

ขึ้นไปจดใต้อำเภอบ้านโป่ง และได้สร้างวัดนี้ขึ้นหรือวัดนี้อาจจะ สร้างมาก่อนที่พวกมอญ จะอพยพเข้ามา และหลังจากเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก็ได้ทำนุบำรุงเป็น วัดมอญสืบต่อมาแรกเริ่มแต่เดิมทีวัดนี้ชื่อ  วัดกลาง ภาษามอญ เรียกว่า เภียโต้ มีความหมายอยู่สองนัยด้วยกัน คือ 
หมายถึงศูนย์กลางของ ชุมชนและเภียโต้

เป็นชื่อวัดในสมัยที่มอญ ยังเป็นประเทศ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานผ้ากฐินหลวงที่วัดนี้หลายปี และได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วัดคงคาราม” ในสมัยหลังได้มีพระรามัญจากนครหลวง

ที่มีความรู้ความสามารถและ มีคุณวุฒิ มาเป็นสมภาร ฝ่ายคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะใหญ่ ได้ปกครองวัดตาม ฝั่งแม่น้ำแม่กลองทั้งสองฝั่ง วัดนี้จึงได้เป็นวัดเจ้าคณะใหญ่ ฝ่ายรามัญนิกาย แขวงเมืองราชบุรี และเจ้าคณะได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูรามัญธิบดีถึง  6 รูปด้วยกัน  ปัจจุบันมี พระอธิการสันติ สนฺติกโร เป็นเจ้าอาวาส

เจริญรุ่งเรืองในช่วง สมัยรัชกาลที่ 4 ได้รับการอุปถัมภ์โดยเจ้าจอมมารดากลิ่น และทูลเกล้าฯ ถวายให้เป็น พระอารามหลวง ซึ่งได้รับพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดคงคาราม โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดคงคารามคือ พระอุโบสถ ซึ่งมีเจดีย์ทรงรามัญ 7 องค์ รายรอบ เป็นตัวแทนของพระยามอญทั้ง 7 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าทางศิลปะ

วัดคงคาราม

เป็นฝีมือช่าง สกุลกรุงเทพฯ ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากนั้นยังมีเรือนไทยที่มีค่าและมีความสวยงาม ปัจจุบันเรือนไทยกุฏิ 9 ห้อง ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดคงคาราม รวบรวมศิลปะของมีค่าของชาวมอญมาตั้งแต่โบราณ

 ประวัติ หลวงพ่อฉุย

หลวงพ่อฉุย

พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท สังฆปาโมกข์ ที่สุดแห่งอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่ได้อุบัติขึ้นแล้วที่เมืองเพชรบุรี
ประวัติ”หลวงพ่อฉุย” อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาราม จ.เพชรบุรี พระเกจิอาจารย์ผู้มี ชื่อเสียงและเป็นที่ เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน มีลูกศิษย์ ลูกหา ทั่วเมืองเพชร เเละจังหวัดใกล้เคียง. เนื่องด้วยท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

เป็นผู้พัฒนาวัดคงคาราม และสร้างความเจริญรุ่งเรือง มาจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน และวัตถุมงคลที่ท่านสร้างเป็นที่นิยมและแสวงหาทั้งสิ้น โดยเฉพาะ “เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อฉุย ปี2465” ได้รับการยอมรับว่า มีความงดงาม โดดเด่นและเป็นที่นิยม สะสมอย่างมาก เเละอยู่ชุดเบญจภาคีเหรียญพระเครื่องเมืองไทยตลอดมา

กล่าวกันว่าพุทธคุณของเหรียญทรง คุณอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนั้นเนื่องจาก”คุณพ่อฉุย “ได้อภิญญาจาก การปฎิบัติ วิปัสสนา ที่ท่านได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ บุคคลที่ประสบอิทธิปาฎิหาริย์นั้น มักจะหนักทางมีเมตตาคุณ คือ จะมีพระภิกษุไปคุ้มครอง รักษาในยามที่เข้าที่คับขันเสมอ. เนื่องจาก”คุณพ่อฉุย” ได้ตั้งปณิธานไว้แต่ต้น ที่ขอมุ่งเอา”พุทธภูมิ”เป็นที่ตั้ง ความบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นในจิตจึงเต็มไปด้วยเมตตาคุณเป็นที่สุด

หลวงพ่อฉุย

หลวงพ่อฉุย สุขภิกฺขุ เกิดในสมัยรัชกาลที่ 4 วันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2401ตำบล.ต้นมะม่วง แขวงคลองกระแชง จ.เพชรบุรี จนอายุครบบวช จึงอุปสมบท ณ วัดคงคาราม ได้รับฉายา “สุขภิกขุ” ท่านได้มุ่งศึกษา ทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ โดยเฉพาะด้าน วิปัสสนาธุระ ได้ฝากตัว เป็นศิษย์พระอาจารย์ครุฑ วัดมหาธาตุ ต่อมา”คุณพ่อฉุย”ท่านได้มุ่งทางพุทธภูมิ

เป็นจุดหมายปลายทาง ท่านได้กระทำอย่างตั้งใจเต็มที่ เต็มไปด้วยความอุตสาหะวิริยะพากเพียร อย่างเเรงกล้า ตลอดเวลาติดต่อกัน7พรรษาไม่ว่างเว้น แต่ในด้านวิปัสสนา ธุระของท่าน ได้บรรลุถึงความสำเร็จสมดังที่มุ่งหมายตามที่ท่านตั้งใจ. หลวงพ่อฉุยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เรื่อยมาจนเป็นพระครูสัญญาบัตร ที่พระครูสุวรรณมุนี

ดำรงตำแหน่งรองเจ้า คณะจังหวัด และได้เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 แห่งวัดคงคาราม สมณศักดิ์สุดท้าย เป็นพระราชา คณะชั้นโท มีราชทินนามที่พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท สังฆปาโมกข์ และได้เลื่อนเป็นเจ้าคณะจังหวัด ท่านทำการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างความเจริญแก่วัดคงคาราม

มรณภาพ

แต่ในด้านวิปัสสนาธุระ ของท่าน ได้บรรลุถึงความสำเร็จสมดังที่มุ่งหมายตามที่ท่านตั้งใจ. หลวงพ่อฉุยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เรื่อยมาจนเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสุวรรณมุนี ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด และได้เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 แห่งวัดคงคาราม

หลวงพ่อฉุย

สมณศักดิ์สุดท้าย เป็นพระราชา คณะชั้นโท มีราชทินนามที่พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท สังฆปาโมกข์ และได้เลื่อนเป็นเจ้าคณะจังหวัด ท่านทำการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างความ เจริญแก่วัดคงคารามหลวงพ่อฉุย ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2466 สิริรวมอายุ 65 ปี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์เป็นคำนำไว้ในหนังสือที่เเจกในงานพระราชทานเพลิงศพ “คุณพ่อฉุย” ว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่จะรับเป็นธุระ รู้สึกว่าได้มีส่วนช่วยงานศพพระสุวรรณมุนี ซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าคุ้น เคยชอบพอมาช้านาน ตั้งแต่ท่านเป็นพระครูอยู่ในรัชกาลก่อน เป็นอาจารย์วิปัสสนา

มีศิษย์หามากกว่าใครๆทั้งเมืองเพชรบุรี และเป็นผู้มีอัชฌาศัยเรียบร้อยมั่นคงในพระธรรมวินัย แม้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประธานสกลม หาสงฆ์ก็ทรง ยกย่องวัตรปฎิบัติของท่าน เเละ โปรดมาแต่ครั้งนั้น

ขอขอบคุณบทความประวัติเกจิอาจารย์ โดย ufabet.com

Credit : https://ufabets5.com/