Categories
รวมบทความ

หลวงพ่อเปี่ยม

หลวงปู่เอี่ยม

หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต วัดเกาะหลัก จ.ประจวบฯ  วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบ คีรีขันธ์ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ ราวปีพ.ศ.2300 มีฐานะแรกเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งแต่สมัยอยุธยา พัฒนาเป็นวัด เกาะหลัก และยกฐานะเ ป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพ.ศ.2515

เป็นที่รู้จักของ ประชาชน ทั่วไป ด้วยความเคารพ นับถือ หลวงพ่อเปี่ยม จันทโช หรือนามสมณ ศักดิ์ว่า พระครูสุเมธีวรคุณ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตเจ้าคณะ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และอดีตเจ้าอาวาส วัดเกาะหลัก

มีความแม่นยำใน การพยากรณ์ ดวงชะตา และมีความเชี่ยวชาญ ในการบรรจุดวงชะตาทาง โหราศาสตร์ อีกทั้งยังชำนาญการรักษาโรคด้วยสมุนไพร

กิดในสกุลถาวรนันท์ ที่บ้านนาห้วย ต.เมืองเก่า อ.ปราณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 2426 ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่

อายุ 5 ขวบ มารดานำไปฝากเรียน หนังสือไทย และขอม กับเจ้าอาวาสวัดนาห้วย เรียนจนอ่านออก เขียนได้ เล็กน้อย พออายุ 9 ขวบทางบ้านประสบอุบัติเหตุไฟไหม้บ้าน มารดาจึงกลับ ไปอยู่บ้านเดิม ที่บ้านสระแจง อ.หนองจอก จ.เพชรบุรี ท่านได้ไปอยู่ กับมารดา ส่วนพี่ชาย คงอยู่ที่วัดนาห้วย เรียนหนังสือ ต่อไปตามเดิม

หลวงพ่อเปี่ยม

อายุ 11 ขวบ เรียนวิชาหมอ น้ำมนต์กับหมอเขียว ซึ่งเป็นผู้มีชื่อ เสียงในทางรดน้ำมนต์ นอกจากนี้ยังได้เรียน วิชาการต่างๆ หลายแขนงจากอาจารย์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น วิชาปลูกสร้างบ้าน ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างหยวก

และวิชาอ่าน เขียนหนังสือ พยายามฝึกฝนอยู่เสมอ จนมีความรู้ ความสามา อายุครบบวช อุปสมบทที่วัดลาด อ.เมือง จ.เพชรบุรี พ.ศ.2446 โดยมีพระครู สุวรรณมุนี วัดพระทรง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดบุญ วัดชีว์ประเสริฐ เป็นพระกรรม วาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า จันทโชโต

หลังบวชแล้ว จำพรรษาอยู่ที่วัดลาด ๕ ปี ระหว่างจำพรรษา ได้ศึกษาภาษาบาลี บำเพ็ญสมณกิจ ด้วยความเคร่งครัด และได้ออกไปจำพรรษาที่วัด นาห้วย ซึ่งขณะนั้นมี พระครูสุทธาจาร คุณ อ่ำ เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลสร้าง โบสถ์วัดนาห้วย จนสำเร็จปี
พ.ศ. ๒๔๕๘ พระครูสุทธาจาร คุณอ่ำ ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักและเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ท่านได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ ให้ไปเป็นผู้รักษา การในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาห้วย และได้แต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าอาวาส ในปีพ.ศ.๒๔๕๙ระหว่างที่อยู่วัดนาห้วยได้ไปศึกษาวิชาโหราศาสตร์ จากพระสุวรรณมุนี (ชิต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี และเริ่มมี ชื่อเสียงทางโหราศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ.2458 พระครูสุทธาจาร คุณย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัด เกาะหลักและเจ้าคณะจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ให้ไปเป็นผู้รักษาการใน ตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดนาห้วย และได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ในปีพ.ศ.2459

ระหว่างที่อยู่วัดนาห้วยได้ ไปศึกษาวิชาโหราศาสตร์ จากพระสุวรรณมุนี (ชิต) เจ้าอาวาสวัด มหาธาตุ จ.เพชรบุรี และเริ่มมีชื่อเสียงทาง โหราศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา

หลวงพ่อเปี่ยม ปกครองพระภิกษุสาม เณรภายในวัดด้วย คุณธรรม บูรณะและปฏิสังขรณ์ วัดปรับปรุงแก้ไขวา งผังการสร้างเสนาสนะ ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ด้วยความสามารถ จนปีพ.ศ.๒๔๖๒ได้รับตราตั้ง เป็นพระครูชั้นประทวน

ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอ ปราณบุรี และอำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปีพ.ศ.๒๔๖๓ เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูชั้นสามัญที่ พระครูธรรมโสภิต ปีพ.ศ.๒๔๖๕ เป็น พระอุปัชฌาย์ ปีพ.ศ.๒๔๖๗เลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูสุเมธี

ตั้งแต่นั้น มาหลวงพ่อเปี่ยม ปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดด้วยคุณธรรม บูรณะและปฏิสังขรณ์วัดปรับปรุงแก้ไขวางผังการสร้างเสนาสนะให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยด้วยความสามารถ จนปีพ.ศ.๒๔๖๒ ได้รับตราตั้ง เป็นพระครูชั้นประทวน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี และอำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปีพ.ศ.๒๔๖๓

ufabet.com

เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสามัญที่ “พระครูธรรมโสภิต” ปีพ.ศ.๒๔๖๕ เป็นพระอุปัชฌาย์ ปีพ.ศ.๒๔๖๗ เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสุเมธีวรคุณ เจ้าคณะรอง (รองเจ้าคณะจังหวัด) เมื่อพระครูสุทธาจารคุณ (อ่ำ) มรณภาพ คณะสงฆ์ได้ย้ายท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก ปีพ.ศ. ๒๔๗๓

และต่อมาปีพ.ศ. ๒๔๗๔ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีพ.ศ.๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูเมธีวรคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีพ.ศ.๒๔๘๔ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “พระเมธีวรคุณ บุณคีรีเขตต์ ชลประเวศสังฆปาโมกข์”

ในตำแหน่งเดิมการเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก และเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของหลวงพ่อ ทำให้หลวงพ่อมีโอกาสแสดงออก ซึ่งอัจฉริยภาพอย่างเต็มที่ ท่านได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ มากมาย งานสำคัญที่ท่านได้ทำคือการสร้างพระอุโบสถอันวิจิตรงดงามตระการตา

การเปิดโรงเรียน นักธรรมและบาลี การสร้างบ่อน้ำ และถังน้ำประปาสำหรับวัด และการปกครองคณะสงฆ์ด้วยคุณธรรม งานทะนุบำรุงและการ ก่อสร้างสังฆาราม หลวงพ่อเปี่ยมทำไว้มาก มิใช่ทำที่วัดเกาะหลักอย่างเดียว แต่ได้ทำในสถานที่อื่นอีกด้วย หลวงพ่อเปี่ยม มรณภาพเมื่อปีพ.ศ.2492 สิริอายุได้ 66 ปี ด้วยโรคลำไส้พิการ หลังจากนั้นได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเกาะหลัก เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยทุกๆ ปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 จะมีงานปิดทองรูปหล่อของท่านและ อดีตเจ้าอาวาสทุกองค์ของวัดเกาะหลัก ปัจจุบันท่านยังมีลูกศิษย์ผู้สืบทอดพุทธาคมเหลืออยู่อีก 1 รูป คือ หลวงปู่ซ่วน วัดเขาแดง อ.กุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อายุ 90ปี

หลวงพ่อเปี่ยม มรณภาพเมื่อปีพ.ศ.2492 สิริอายุได้ 66 ปี ด้วยโรคลำไส้พิการ หลังจากนั้นได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเกาะหลัก เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยทุกๆ ปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 จะมีงานปิดทองรูปหล่อของท่านและ อดีตเจ้าอาวาสทุกองค์ของวัดเกาะหลัก ปัจจุบันท่านยังมีลูกศิษย์ผู้สืบทอดพุทธาคมเหลืออยู่อีก 1 รูป คือ หลวงปู่ซ่วน วัดเขาแดง อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อายุ 90 ปี